Privacy Policy


Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i STRM AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.
Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.
Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig og Personvernombud:
STRM AS
Markveien 28
0554 OSLO

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.shoesofstefan.vp,, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, telefon eller når du bruker våre tjenester (som bestilling i butikk).

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vår ehandelsplattform er levert av Shopify og data lagres i henhold til U-U.S. Privacy Shield Framework.

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres

Google Analytics:
Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Fiken AS:
Fiken er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk Navn/adresse/ordrer/faktura.

Bring:
Vi sender pakker med Bring og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

DHL:
Vi sender pakker med DHLog deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

UPS:
Vi sender pakker med UPS og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms
Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks. vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til. 

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

Innsyn og retting
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse over vårt kontakt-skjema, med emnetittel GDPR. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

Informasjon om bruk av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.
Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.
Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år. Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Bruk av våre butikkløsninger
Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.

Google Analytics
Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk. 

Facebook Pixel
Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler
I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

 

_____________

This privacy statement applies to all business processes in STRM AS.

The Statement provides information on data processing performed by the STRM AS and determines the purpose and tools of the processing as well as the data processing we do on behalf of our clients based on their instructions.

Processing of personal data is necessary in order for us to meet our contract obligations and serve you as a customer. Personal data can also be used for the following purposes: Sales, contact with customer service, marketing, information, bookkeeping.
When marketing by e-mail / sms obtain explicit consent in advance.
By providing us with your personal information, you agree to the practices and terms described in this privacy statement.

If you have objections regarding our privacy policy you may contact us through the email address below.

Responsible for Privacy Policy:
STRM AS
Markveien 28
0554 OSLO

Information collected
Information can be recorded and stored when you register at www.shoesofstefan.com, when you are in contact with sales and support either via e-mail, telephone or when you use our services (such as ordering in stores).

Where do we store information about you - and where do we share your information with others?

Our e-commerce platform is provided by Shopify and data is stored according to U-U.S. Privacy Shield Framework.

Third parties

STRM AS also uses services provided by the 3rd party. Here is an overview of subcontractors where information can be stored

Google Analytics:
Google Analytics is used for traffic analysis. IP addresses and visitor patterns are stored.

Fiken AS:
Fiken is our accounting system and data needed for accounting is stored here. Typical Name / Address / Orders / Invoice.

Bring:
We send parcels with Bring and thus share information related to shipping such as name, telephone number and address.

DHL:
We send packages with DHLog thus sharing information related to shipping such as name, phone number and address.
UPS:
We send packages with DHLog thus sharing information related to shipping such as name, phone number and address.

Communication through email and sms
As a customer you will be able to receive emails and sms about your customer relationship. For example, we will send you emails / sms related to orders you have placed, sms with tracking number, forgotten password, information about your customer account, etc. This is defined as legitimate interest and no consent will be requested.

We also use e-mail for marketing and communication. As a customer of STRM AS, you will regularly receive newsletters as long as you have given active consent to it. It is possible to unsubscribe by clicking the unsubscribe link in the emails.

Transparency and correction
You are entitled to access the information that is registered about you. Access can also be obtained by sending an inquiry through our Contact Us scheme with the subject title GDPR. If the recorded information is incorrect or incomplete, you may require that the information be corrected in accordance with the Personal Data Act.

Storage and deletion
Information that is no longer necessary for the purpose for which it is created is deleted from our systems.

Information about using cookies.

A cookie is a small text file stored on your computer.
We use cookies, among other things, to remember your login, password in encrypted form, to improve the user experience and as part of our marketing to new customers.
When you visit our services, we set both temporary and permanent cookies. A temporary cookie is often automatically deleted when you close your browser, while lasting can be on your machine for up to one year.
If you want to learn more about cookies, http://www.aboutcookies.org can be used.

The following cookies are used in our services

Use of our store solutions
We use cookies to, among other things, remember you as a customer and remember the contents of your shopping cart. Without cookies, an online store will not work.

Google Analytics
Google Analytics uses cookies for traffic analysis.

Facebook Pixel
We use advertising through Facebook's platform. Cookies are used so that advertising can be targeted based on visitor patterns.

Consent to use cookies
Under Norwegian law, you automatically agree that we store cookies on your computer if you allow this through the settings in your browser.